درخواست اسناد بین المللی رانندگی: اگر قصد سفر با خودرو شخصی و یا رانندگی در خارج از کشور را داشته باشیم نیاز به گرفتن گواهینامه رانندگی بین المللی ، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت بین المللی خودرو را داریم که با تماس و مراجعه به دفتر کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نمایندگی فتحی نسبت به اخذ اسناد ذکر شده اقدام نمایید.