وسایل نقلیه ای که از تاریخ تولید آن بیش از سی سال گذشته باشد، باید نامه ای از دبیرخانه صیانت از خودروهای تاریخی دریافت کنند تا نسبت به دریافت کاپوتاژ وسیله نقلیه مورد نظر اقدام نمایند.